Politica de confidențialitate A SITE-ULUI mandruta.com

Prezenta Informare se adresează vizitatorilor și utilizatorilor Site-ului https://mandruta.com.

Pentru început, menționăm că puteți accesa conținutul acestui site fără a furniza date cu caracter personal, însă, acolo unde sunt necesare, acestea sunt colectate prin intermediul site-ului https://mandruta.com („Site-ul”), în conformitate cu cerințele Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („RGPD”).

În cazul în care furnizați date cu caracter personal prin intermediul Site-ului, acestea sunt colectate și prelucrate de S.C. Mândruța Tradițional S.R.L., iar pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ori pentru exercitarea unui drept prevazut de RGPD, puteți transmite o solicitare scrisă la adresa de e-mail contact@mandruta.com. Cererea dumneavoastră va fi analizată și veți primi un răspuns în cel mult o luna de zile de la primirea solicitării de către S.C. Mândruța Tradițional S.R.L.. Dacă este necesar în vederea înlăturării îndoielilor cu privire la identitatea persoanei care formulează cererea, vor fi solicitate de către S.C. Mândruța Tradițional S.R.L. documente/informații suplimentare pentru a confirma identitatea solicitantului.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de S.C. Mândruța Tradițional S.R.L.,  pentru urmatoarele scopuri și temeiuri: 

 • Date personale de identificare (nume, prenume) – în scopul efectuării unei comenzi și livrării acesteia și în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri privind cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din RGPD;
 • Date personale de contact (adresă de email și număr de telefon) – în scopul efectuării unei comenzi și livrării acesteia și în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri privind cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din RGPD;
 • Date cu caracter personal privind adresa de domiciliu – în scopul livrării unei comenzi și în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri privind cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din RGPD.

Precizăm că S.C. Mândruța Tradițional S.R.L. a obținut și/sau obține datele dumneavoastră cu caracter personal in mod direct de la dumneavoastră. Iar în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vi-l retrage în orice moment.

În ceea ce privește durata, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar îndeplinirii scopurilor enumerate anterior, precum și respectării duratelor prevăzute la nivel legislativ. Astfel, datele cu caracter personal vor fi stocate timp de 3 ani de la data încetării relațiilor contractuale dintre dumneavoastra si S.C. Mândruța Tradițional S.R.L..

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite de S.C. Mândruța Tradițional S.R.L. către următoarele categorii de destinatari:

 1. firma împuternicită cu transportul coletelor;
 2. organelor de cercetare penală competente, instanțelor ori autorităților publice competente, în cazurile și condițiile strict prevăzute de lege;
 3. dumneavoastră, la cerere.

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de S.C. Mândruța Tradițional S.R.L. nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

Potrivit dispozițiilor legale în materie, vă informăm cu privire la faptul că beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către S.C. Mândruța Tradițional S.R.L., iar, în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, S.C. Mândruța Tradițional S.R.L. vă va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată strict pe costurile administrative.
 • Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (“dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate de art. 17 din RGPD (de ex., în cazul în care se constată că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau prelucrate, dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea etc.) puteți obține ștergerea de către S.C. Mândruța Tradițional S.R.L. a respectivelor date.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din RGPD (de ex., în cazul în care contestați exactitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe perioada necesară pentru verificarea exactității acestora etc.), puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Potrivit art. 4 pct. 3 din RGPD, restricționarea prelucrării semnifică faptul că S.C. Mândruța Tradițional S.R.L. va marca datele dumneavoastră cu caracter personal, limitându-se la a le stoca, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege (în situațiile în care prelucrarea se impune pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru). În cazul în care vă exercitați dreptul la restricționarea prelucrării, S.C. Mândruța Tradițional S.R.L. vă informează înainte de ridicarea acestei restricții. 
 • Dreptul la portabilitatea datelor – în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din RGPD (anume numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată de S.C. Mândruța Tradițional S.R.L. prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastră), puteți primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent, care să poată fi citit automat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
 • Dreptul la opoziție – vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazurile prevăzute de art. 21 din RGPD (în special, dacă prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim al S.C. Mândruța Tradițional S.R.L.). Dacă vă exercitați acest drept, S.C. Mândruța Tradițional S.R.L. nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.
 • Dreptul de a depune plângere – în ceea ce privește modalitatea de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către S.C. Mândruța Tradițional S.R.L., puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competentă sau la instanța competentă. Potrivit Legii 102/2005, în România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prezenta Politica a fost adaugata la data de 06.10.2021.